O nas

Grupa Silesia Sp. z o.o.

Grupa Silesia Sp. z o.o. jest członkiem Stowarzyszenia Energetyków Polskich ( SEP ). To dobrowolna demokratyczna, samorządna i trwała organizacja użyteczności społecznej, zrzeszająca inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SEP sięga 1990 roku. Statutowa działalność Stowarzyszenia bierze prymat nad prowadzeniem działalności informacyjno- szkoleniowej zapewniającej utrzymanie struktur Stowarzyszenia. Odbywa się to przez prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie przygotowania zawodowego, najnowszych technik i technologii w zakresie elektroenergetyki i dziedzin pokrewnych oraz wdrażania najnowszych przepisów i regulacji szczególnie w zakresie dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej.

Początkiem i inicjatorem powstania stowarzyszenia technicznego była niewielka grupa osób zajmujących się zagadnieniami energetyki i elektryki przemysłowej. Pierwsze zebranie organizacyjne Stowarzyszenia Energetyków Polskich odbyło się w styczniu 1990 r. Jego głównym celem było gromadzenie i przekazywanie najnowszej wiedzy technicznej inżynierom oraz popieranie rozwoju nauk technicznych.

W tym samym roku opracowano regulamin stowarzyszenia zatwierdzony przez wszystkich jego członków i od tego momentu datuje się formalny początek dziejów ruchu stowarzyszeniowego techników i inżynierów.

W następnych latach SEP skupiało się na propagowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych a z inicjatywy swoich członków rozpoczęto propagowanie bezpiecznej i higienicznej pracy na stanowiskach energetycznych i elektrycznych.

Początkowo stowarzyszenie inżynierów i techników miało na celu:

 • popieranie rozwoju nauk technicznych i szkolnictwa zawodowego,
 • propagowanie nowinek i rozwiązań technologicznych,
 • popularyzacja zagadnień technicznych,
 • pogłębianie wiedzy fachowej członków oraz krzewienie u członków poczucia etyki, godności i solidarności zawodowej.

Dzisiejsza forma działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich ( SEP ) nie różni się w swych założeniach od swojej pierwotnej działalności ale jedynie dostosowuje się warunków i potrzeb swoich członków przemysłu energetycznego i elektrycznego. Stara się wyjść naprzeciw aktualnym oczekiwaniom pracowników

Współczesne cele SEP sformułowane w Statucie dość mocno eksponują potrzebę wykorzystania potencjału intelektualnego środowiska inżynierów i techników związanych profesjonalnie i emocjonalnie z przemysłem energetycznym i elektrycznym, dla wspomagania rozwoju gospodarczego dla poszczególnych regionów i kraju oraz dla dobra członków Stowarzyszenia, a w szczególności:

 • działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć innowacyjno-wdrożeniowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy,
 • tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
 • dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
 • popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców z dziedziny elektryki i energetyki,
 • reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
 • rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
 • propagowanie idei przedsiębiorczości,
 • udzielanie pomocy młodym inżynierom i technikom oraz seniorom Stowarzyszenia,
 • propagowanie kultury i dobrych obyczajów oraz idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki działalności stowarzyszeniowej,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • wspieranie edukacji, nauki i kultury,
 • krzewienie turystyki i sportu,
 • zakładanie własny ośrodków szkoleniowych, szkół i placówek oświatowych,
 • aktywizacja zawodowej,
 • dbałość o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska naturalnego, racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi oraz wzrost gospodarczy.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SEP jest statut, uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia. Nosi ono imię Romana Januszkiewicza.


G1 elektryczne

Eksploatacja + dozór.
Szkolenie zawiera zagadnienia z zakresu: sieci, urządzenia i instalacje elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną.

G2 energetyczne

Eksploatacja + dozór.
Kursy dotyczą zagadnień związanych z urządzeniami wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi ciepło oraz innymi urządzeniami energetycznymi.

G3 gazowe

Eksploatacja + dozór.
Uprawnienia dla gazowników i ciepłowników z zakresu: urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające gaz.